/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      ₪4 ILS  or more

     

lyrics

תהילים קה

א) הודו ליהוה, קראו בשמו; הודיעו בעמים, עלילותיו.
ב) שירו~לו, זמרו~לו; שיחו, בכל~נפלאותיו.
ג) התהללו, בשם קודשו; ישמח, לב מבקשי יהוה.
ד) דרשו יהוה ועוזו; בקשו פניו תמיד.
ה) זכרו--נפלאותיו אשר~עשה; מופתיו, ומשפטי~פיו.
ו) זרע, אברהם עבדו: בני יעקוב בחיריו.
ז) הוא, יהוה אלוהינו; בכל~הארץ, משפטיו.
ח) זכר לעולם בריתו; דבר ציווה, לאלף דור.
ט) אשר כרת, את~אברהם; ושבועתו לישחק.
י) ויעמידהא ליעקוב לחוק; לישראל, ברית עולם.
יא) לאמור--לך, אתן את~ארץ~כנען: חבל, נחלתכם.
יב) בהיותם, מתי מספר; כמעט, וגרים בה.
יג) ויתהלכו, מגוי אל~גוי; מממלכה, אל~עם אחר.
יד) לא~הניח אדם לעושקם; ויוכח עליהם מלכים.
טו) אל~תיגעו במשיחיי; ולנביאיי, אל~תרעו.
טז) ויקרא רעב, על~הארץ; כל~מטה~לחם שבר.
יז) שלח לפניהם איש; לעבד, נמכר יוסף.
יח) עינו בכבל רגלו; ברזל, באה נפשו.
יט) עד~עת בוא~דברו-- אמרת יהוה צרפתהו.
כ) שלח מלך, ויתירהו; מושל עמים, ויפתחהו.
כא) שמו אדון לביתו; ומושל, בכל~קניינו.
כב) לאסור שריו בנפשו; וזקניו יחכם.
כג) ויבוא ישראל מצריים; ויעקוב, גר בארץ~חם.
כד) ויפר את~עמו מאוד; ויעצימהו, מצריו.
כה) הפך ליבם, לשנוא עמו; להתנכל, בעבדיו.
כו) שלח, משה עבדו; אהרון, אשר בחר~בו.
כז) שמו~בם, דברי אותותיו; ומופתים, בארץ חם.
כח) שלח חושך, ויחשיך; ולא~מרו, את~דברו.
כט) הפך את~מימיהם לדם; וימת, את~דגתם.
ל) שרץ ארצם צפרדעים; בחדרי, מלכיהם.
לא) אמר, ויבוא ערוב; כינים, בכל~גבולם.
לב) נתן גשמיהם ברד; אש להבות בארצם.
לג) ויך גפנם, ותאנתם; וישבר, עץ גבולם.
לד) אמר, ויבוא ארבה; וילק, ואין מספר.
לה) ויאכל כל~עשב בארצם; ויאכל, פרי אדמתם.
לו) ויך כל~בכור בארצם; ראשית, לכל~אונם.
לז) ויוציאם, בכסף וזהב; ואין בשבטיו כושל.
לח) שמח מצריים בצאתם: כי~נפל פחדם עליהם.
לט) פרש ענן למסך; ואש, להאיר לילה.
מ) שאל, ויבא שליו; ולחם שמיים, ישביעם.
מא) פתח צור, ויזובו מים; הלכו, בצייות נהר.
מב) כי~זכר, את~דבר קודשו; את~אברהם עבדו.
מג) ויוציא עמו בששון; ברינה, את~בחיריו.
מד) וייתן להם, ארצות גויים; ועמל לאומים יירשו.
מה) בעבור, ישמרו חוקיו-- ותורותיו ינצורו; הללו~יה.

credits

from Tikkun Haklali Reggae תיקון הכללי רגאיי, released September 23, 2014
תיקון הכללי רגאיי - Tikkun haklali reggae
להפצה,זיכוי הרבים, הקדשות לעילוי נשמת וכו
for distribution, for the merit of loved ones, ect..
ronkruon@gmail.com
050-9956122

all rights reserved to Ron Aharon Caras
recorded & produced:
Jeremiah BenZion
Maameen Productions
Maameenproductions@gmail.com

tags

license

all rights reserved

about

Ron Aharon Caras רון אהרן קרס Israel

contact / help

Contact Ron Aharon Caras רון אהרן קרס

Streaming and
Download help